ReadyPlanet.com


ภาษีที่ดินคืออะไร


 ภาษีที่ดินคืออะไร

ภาษีที่ดินคือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีที่ดินมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บรายได้เพื่อนำมาใช้พัฒนาท้องถิ่นและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

ใครต้องเสียภาษีที่ดิน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มีหน้าที่เสียภาษีที่ดิน ยกเว้นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะได้รับยกเว้นตามประกาศกระทรวงการคลัง

อัตราภาษีที่ดิน

อัตราภาษีที่ดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัตราภาษี 0.01%
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย อัตราภาษี 0.02%
ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม อัตราภาษี 0.03%
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษี 0.05%
วิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์มาคูณด้วยอัตราภาษี ตัวอย่างเช่น ที่ดินมีราคาประเมินทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% ภาษีที่ดินที่ต้องชำระจึงเท่ากับ 10 ล้านบาท x 0.02% = 2,000 บาท

การชำระภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินจะต้องชำระภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป หากชำระล่าช้าจะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 1.5 ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ

การขอลดหย่อนภาษีที่ดิน

เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีรายได้น้อย สามารถขอลดหย่อนภาษีที่ดินได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

การอุทธรณ์ภาษีที่ดิน

หากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

สรุป

ภาษีที่ดินเป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาใช้พัฒนาท้องถิ่นและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินตามอัตราที่กำหนด โดยสามารถขอลดหย่อนภาษีได้หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

โปรโมชั่นสำหรับคุณ รั้วตาข่าย ลวดหนามผู้ตั้งกระทู้ แมวน้ำ (ruataewada-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-11-23 11:36:05 IP : 182.52.129.241


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล